REGULAMIN ZJAZDU AUSTRIACKIEGO 2021

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg konferencji Zjazd Austriacki 2021, zwanej dalej Konferencją.

§ 2. ORGANIZATOR

Organizatorem Konferencji jest Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 20, tel. +48 663 993 687, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000174572.

§ 3. CEL PROJEKTU

Głównym celem Konferencji jest popularyzacja dorobku austriackiej szkoły ekonomii, zwłaszcza jej założyciela, Carla Mengera.

§ 4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Zjazd Austriacki 2021 to cykl wykładów i wydarzeń towarzyszących, który odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. O miejscu, godzinie rozpoczęcia oraz szczegółowym planie wydarzenia Organizator poinformuje telefonicznie lub mailowo.

2. Organizator zapewnia uczestnikom udział w wykładach oraz materiały konferencyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu Konferencji. O takiej zmianie uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomienie telefonicznie lub mailowo.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji.

5. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązuje się do zwrotu wyłącznie kosztu wejściówek.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby, które dokonały zakupu wejściówki na Konferencję lub otrzymały zaproszenie od Organizatora.

2. Wejściówki można nabyć przez stronę zjazd.mises.pl.

3. Sprzedaż wejściówek będzie trwać do ….

4. Uczestnicy Konferencji otrzymają zestaw materiałów konferencyjnych, którego zawartość będzie zależeć od wybranego rodzaju wejściówki, zgodnie z ofertą ze strony zjazd.mises.pl. Szczegółowo zawartość pakietów jest opisana na stronie zjazd.mises.pl.

5. Udział w części wydarzeń towarzyszących Konferencji będzie dostępny dla osób, które opłaciły pakiet pro i/lub pakiet vip lub otrzymały zaproszenie od Organizatora.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Konferencji.

3. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 20, tel. +48 663 993 687, adres e-mail: mises@mises.pl.

4. Organizator Projektu informuje uczestników Konferencji, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji Projektu.

5. Zgoda uczestnika Konferencji na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w Projekcie, o czym mowa w §6 pkt. 1.

7. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konferencji, w tym gromadzenie danych podawanych przy zakupie wejściówki, przechowywanie tych danych, kontakt z uczestnikami a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania Projektu.

8. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika Projektu.

9. Osoba, która zgłosiła chęć udziału w projekcie może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem mailowym daneosobowe@mises.pl.

10. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w każdym czasie i zakresie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby oferowanych wejściówek uprawniających do udziału w Konferencji.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora zjazd.mises.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.